021 / 2072166 | 0800 8736 744
info@aztpensii.ro
  Search
Date de identificare
date de identificare
Date de identificare

Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A. (denumita in prezentul site Allianz-Tiriac Pensii Private/AZT Pensii Private)

cu sediul in Bucuresti, Str. Emanoil Porumbaru, nr. 85-87, cod po┼čtal 011424, sector 1

Tel: +40 21 207 21 66

Fax: +40 21 207 21 70

Pagina de internet: www.aztpensii.ro

E-mail: info@aztpensii.ro

Numarul inregistrare: registrul comertului J/40/6068/2007

Cod unic de inregistrare: 21439417

Capital social subscris si varsat: 141.855.000 lei